Autor: Golovei Andrei

Serviciul psihologic școlar are menirea de a asigura dezvoltarea psihică a elevilor, a capacităților, abilităților și aptitudinilor lor și este orientat spre optimizarea și normalizarea procesului instructiv-educativ. [2, p.1] Pentru realizarea acestei misiuni psihologul realizează un șir de activități grupate în 4 direcții: psihoprofilaxie, psihodiagnoza, psihoconsilierea și remediere și dezvoltare psihologică.
Psihodiagnoza este o activitate de investigare a problemelor/nevoilor elevilor prin intermediul unui ansamblu de tehnici psihologice, orientată spre studierea psihologică a elevilor pentru a identifica potențialul acestora în scopul prevenirii problemelor școlare și de adaptare socială. Rezultatele psihodiagnozei oferă suportul informațional necesar completării fișei psihologice a elevului, stabilirii formelor de acordare a ajutorului în cazul dificultăților în instruire, comunicare, gestionare a stării emoționale etc.
Psihologul aplică tehnicile de psihodiagnoză pentru:

 • stabilirea nivelului de adaptare a copiilor la condiţiile socio-psihologice noi în scopul prevenirii dezadaptării școlare;
 • determinarea nivelului dezvoltării cognitive, emoţional-volitive şi comportamentale a elevului;
 • diagnosticarea sferei relaţionale şi comunicative părinte-copil în vederea prevenirii dezadaptării sociale a elevilor;
 • diagnosticarea multiaspectuală a elevului în situație de criză (la solicitarea administraţiei, cadrelor didactice, părinţilor);
 • evaluarea colectivului didactic al instituţiei cu scopul optimizării climatului socio-psihologic;
 • determinarea sferei motivaţionale şi valorice a personalităţii elevului;
 • determinarea intereselor, aptitudinilor, deprinderilor elevilor în vederea ghidării acestora în carieră;
 • elaborarea proceselor verbale, a concluziilor, recomandărilor cu privire la rezultatele obţinute în urma psihodiagnozei;
 • întocmirea caracteristicii elevului (la solicitarea administraţiei, cadrelor didactice sau a părinţilor, SAP, organelor de drept);
 • analiza rezultatelor obţinute în urma psihodiagnozei, schiţarea planului de dezvoltare şi remediere pentru elevii care au prezentat dificultăți la probele realizate.

Psihologul aplică tehnicile psihologice conform planului sau în baza solicitării din partea administrației, a cadrelor didactice, a părinților sau a elevului însăși. Există 3 forme de organizare a psihodiagnosticului [3, p. 10-11]:

 1. Investigația psiho-pedagogică complexă a elevilor sau psihodiagnosticul primar permite identificarea „grupului de elevi cu dificultăți de dezvoltare și instruire”. El este planificat și se desfășoară conform unui program stabilit la începutul anului de studii;
 2. Investigația psihologică aprofundată se desfășoară în baza psihodiagnosticului primar, incluzînd testarea individuală a elevilor cu dificultăți de învățare, relaționare, comunicare etc.
 3. Investigația psihologică operativă se utilizează în situația necesității obținerii urgente a informației despre o anumită problemă prin utilizarea observației, chestionarelor, anchetelor, discuțiilor, etc..
  Conform listei metodelor și tehnicilor de psihodiagnostic pentru elevii claselor I-XII, aprobat de Comisia Metodică a Psihologilor, mun. Chișinău din 23.08.2010 [1] psihologul școlar utilizează în activitatea sa 41 metode și tehnici obligatorii și 19 tehnici suplimentare. Regulamentul Serviciului de Asistență Psihologică [2, p.13] obligă psihologul să realizeze săptămînal 3 ore pentru aplicarea tehnicilor psihologice și 4 ore pentru interpretarea rezultatelor. Totodată activitatea psihologului este desfășurată pe un contingent de 600 elevi/unitate. Doar în baza unor calcule simple e clar că în realitate această direcție de activitate a psihologului școlar solicită mai mult timp, decât cel preconizat în programul de lucru atât pentru psihodiagnostic, cât și pentru interpretarea rezultatelor.
  Totodată interpretarea rezultatelor este un proces complex ce solicită concentrare maximă a atenției, perseverență, răbdare, competențe de calcul matematic și statistic, logică, analiza profundă a tuturor indicilor etc., iar suprasolicitarea ce apare, ca urmare a realizării unui volum mare de lucru, duce la oboseala ochilor, dureri musculare în zona cervicală etc.
  Pentru un tânăr specialist aplicarea tehnicilor și interpretarea rezultatelor este în sine un proces dificil din cauza lipsei experienței, necunoașterii tehnicilor psihologice, a procedeului de aplicare și de interpretare a lor.
  Din considerentul că noile tehnologii informaționale oferă posibilitatea unui acces rapid şi eficient la informaţie, iar utilizarea aplicațiilor web asigură creșterea semnificativă a productivității muncii în orice ramură a economiei, în prezent se crează tot mai multe aplicații destinate eficientiării procesului educational. Utilizarea lor presupune o schimbare a rolului cadrului didactic, dar și a întregului proces educațional.
  Desigur, utilizarea îndelungată, fără întreruperi pentru recreare, a aplicațiilor web de pe calculator are unele dezavantaje:
 • stres vizual, dureri la nivelul mușchilor și oaselor, oboseală fizică;
 • apariția dependenţei de calculator;
 • izolarea persoanelor;
 • diminuarea relaţiilor interumane şi sociale etc.

Totuși, utilizarea noilor tehnologii informaționale în sistemul educational, inclusiv, în cadrul serviciului psihologic școlar, oferă un șir de avantaje ca:

 • individualizarea instruirii;
 • procesul educațional devine interactiv și mai interesant;
 • rapiditatea feedback-ului;
 • acces relativ uşor la tehnologiile informaționale noi;
 • metode noi de studiere, inclusiv, prin utilizarea versiunilor aplicațiilor pentru telefoanele mobile;
 • timp mai scurt de administrare și de obținere a rezultatelor;
 • obținerea unui volum mare de informație într-un timp scurt;
 • obiectivitate și corectitudine în interpretarea rezultatelor etc.

Internetul oferă multe site-uri ce propun utilizatorilor realizarea diverselor tehnici psihologice. Fiecare persoană, la dorință, poate accesa un site psihologic, pentru a aplica un test psihologic și a primi un răspuns într-un timp relativ scurt, fără a fi nevoit să se adreseze la specialist, fără a completa teste creion-hârtie și fără a fi nevoit să facă uneori și calcule la solicitarea psihologului etc. Aceste site-uri ar putea fi utile psihologilor școlari, dar, în primul rând, este dificilă cautarea lor pe internet și, în al doilea rând, oricum, chiar dacă le folosești în activitate ele nu scutesc psihologul de completarea proceselor verbale, elaborarea concluziilor, care la rândul lor solicită de multe ori niște calcule statistice, și elaborarea recomandărilor.
Aceste idei, care frământă, probabil, nu un singur psiholog, ne-au orientat spre găsirea unei modalități de eficientizare a activității serviciului psihologic școlar în domeniul psihodiagnosticului. În rezultat, a fost elaborată aplicația web „PSIHODIAGNOSTIC ÎN ȘCOALĂ” – aplicație destinată psihologilor școlari, diriginților și, în general, tuturor doritorilor de autocunoaștere și autodezvoltare.
Baza de tehnici psihologice ale aplicației web „PSIHODIAGNOSTIC ÎN ȘCOALĂ” sînt clasificate în 3 categorii (abonamente):

 1. tehnici psihologice destinate activității psihologului școlar – baza de date conține un șir de tehnici psihologice, împărțite în subcategorii, în dependență de destinația lor;
 2. tehnici de orientare școlară și profesională – baza de date este formată din tehnici și chestionare utilizate de mult timp de psihologi și diriginți în activitatea de ghidare în carieră a elevilor, dar și tehnici noi. La moment în baza de date au fost introduce tehnicile și chestionarele ghidului metodologic pentru psihologii școlari și diriginți „28 de ore pentru cariera mea” (autor Golovei L.);
 3. tehnici pentru diriginți – baza de date conține un șir de tehnici și chestionare destinate publicului larg care au menirea de a capta atenția și de a crește interesul elevilor față de subiectele discutate în cadrul orelor de dirigenție

Tehnica de lucru cu fiecare tehnică presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • logarea sau înregistrarea utilizatorului;
 • activarea abonamentului ales;
 • selectarea tipului de process verbal (individual sau de grup);
 • selectarea tehnicii care va fi realizată de elev(i) cu indicarea numărului de zile active pentru tehnica data);
 • repartizarea cheii, generate de aplicație, elevului(ilor);
 • realizarea instrucțiunilor tehnicii psihologice;
 • descărcarea procesului verbal în panoul rezultatelor

În concluzie, dorim să menționăm că nici o tehnică psihologică fie de tip creion-hârtie, fie de tip on-line nu poate înlocui psihologul-specialist. Totuși, îmbinarea armoniasă a aplicațiilor web cu tehnicile creion-hârtie, observarea și discuția directă cu elevul va asigura realizarea misiunii de bază a psihologului școlar – asigurarea asistenței asistenței psihologice elevului în vederea profilaxiei, evaluării complexe, identificării problemelor și intervenției timpurii pentru asigurarea dezvoltării psihice a elevilor.

Bibliografie

 1. DGETS. Ghidul psihologului școlar cu privire la documentația necesară în activitatea profesională. Chișinău, 2010
 2. Regulamentul Serviciului de Asistență Psihologică din instituțiile de învățămînt preuniversitar și preșcolar subordinate DGETS din municipiul Chișinău. //Pe: www.spc.psihologie.md/wp-content/uploads/2016/03/Regulament_SAP.pdf
 3. Истратова, О. Н., Эксакусто, Т. В., (2008), Справочник психолога начальной школы, Ростов-на-Дону, Феникс. – 444 с.

Publicat: 2017