Autor: Golovei Lilia

Trăim într-o lume ce se caracterizează printr-o multitudine de probleme mari, cu caracter universal, global și complex. Este o lume a schimbării care propune mereu noi tipuri de organizări, asocieri şi conexiuni ale activităţilor de producţie. În acest context, se pot identifica astfel de probleme ca: dezvoltarea rapidă a tehnicii și tehnologiilor informaționale, expansiunea terorismului, subminarea echilibrului ecologic, încălcarea drepturilor omului, explozia demografică, proliferarea conflictelor dintre naţiuni, amplificarea fenomenelor de sărăcie, foame, şomaj etc. Aceste probleme reprezintă câteva aspecte ale unui fenomen complex numit ,,problematica lumii contemporane”. Fiind propagate la nivel de mass-media, aceste probleme influențează apariția și amplificarea problemelor emoționale, de comunicare, relaționare, comportamentale etc. Devin tot mai actuale așa fenomene ca anxietatea, depresia, tendințele suicidare, stresul, comportamentul deviant, sindrom-ul burn-out, dependențele de alcool, droguri, fumat, internet etc.

În faţa schimbărilor uluitoare de pe Mapamond, cei mai vulnerabili sunt copiii și adolescenții, deoarece de multe ori necesitățile, dorințele, opiniile lor nu sunt acceptate și nici chiar auzite de adulți – persoanele care au menirea să-i educe, să-i ghideze și să-i ajute să se adapteze la schimbările vertiginoase din lume. În rezultat apar probleme comportamentale uneori cu consecințe fatale.

Problemele, inclusiv ale copiilor și adolescenților, ce se impun prin complexitatea şi gravitatea lor sugerează o mulţime de direcţii de acţiune. Una din direcţii o constituie asistența psihologică în sistemul educațional ca formațiune ce înlesnește depistarea și soluționarea problemelor comportamentale la copii și adolescenți, contribuind astfel la formarea unei personalități „cu simţ critic, cu capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor  provocări  din  partea  societăţii, de a deveni tot mai mult agent al propriei formări care să-şi organizeze, să-şi structureze singur cunoaşterea, să descopere singur având formată judecata şi responsabilitatea viitoare.” [3]

Este binecunoscut faptul că mai ușor putem preîntâmpina problema, decât a o soluționa, de aceea foarte utilă este activitatea de psihoprofilaxie – una din cele 4 direcții de intervenție a Serviciului de Asistență Psihologică din instituțiile preuniversitare de învățământ din Republica Moldova. Există psihologi, savanți și societăți psihologice care consideră că asistența psihologică în școală trebuie să fie percepută ca un serviciu de „profilaxie a sănătății psihice”, deoarece anume instituțiile preuniversitare oferă posibilități reale de a influența dezvoltarea emoțională și socială a copiilor, de a le menține și întări sănătatea psihică, de a preîntâmpina problemele comportamentale ale elevilor etc..

Literatura de specialitate definește psihoprofilaxia ca „o activitate intenționată, și sistematică a psihologului, ce ține de prognoza socială” [2, p. 103] și reprezintă un sistem de măsuri „orientate spre păstrarea, consolidarea şi dezvoltarea sănătăţii mentale a copiilor la toate etapele dezvoltării şcolare şi preşcolare, spre prevenirea dificultăţilor în dezvoltarea psihică a personalităţii și de creare a condiţiilor psihologice favorabile pentru această dezvoltare” [5, p.4], altfel spus spre formarea culturii psihologice, care include 3 componente (M. Vîrlan, 2009): autocunoaștere și autoapreciere, cunoașterea altora și capacitatea de a conduce cu propriul comportament, cu emoțiile și comunicarea. Această direcție de activitate a serviciului de asistență psihologică presupune promovarea cunoștințelor psihologice, prevenirea dezadaptării elevilor sau angajaților, prin preîntâmpinarea apariției problemelor comportamentale, crearea unui climat psihologic favorabil în instituția de învățământ etc.

Tradițional măsurile de psihoprofilaxie sunt planificate în dependență de cunoștințele psihologului, experiența de lucru sau lunarele planificate de serviciul de asistență psihologică din cadrul direcțiilor de învățământ. Analiza programelor de lucru ale psihologilor practicieni demonstrează ineficiența unei astfel de abordări, deoarece nu se respectă principiile determinismului, dezvoltării, continuității și a organizării sistemice a activității. Totodată există riscul de a propune repetat grupului de elevi aceeași activitate. De asemenea, nu putem planifica activitatea psihoprofilactică fără a lua în considerare particularitățile de vârstă ale elevilor, problemele ce pot apărea la o etapă sau alta de școlarizare, neoformațiunile specifice fiecărei vârste etc. În plus, serviciul psihologic, fiind parte a sistemului de învățământ preuniversitar, nu poate rămâne în afara noilor abordări în pedagogie, ce „vizează formarea la elevi a unui sistem de competenţe necesare pentru continuarea studiilor, având menirea să asigure optimizarea integrării sociale şi, în perspectivă – profesională” [4 p. 5].

Nu putem vorbi de calitate, dacă serviciul de asistență psihologică se va baza doar pe cunoștințele și experiența psihologului sau pe rezolvarea unor problemele de moment. Psihoprofilaxia trebuie să prognozeze posibilitatea apariției problemelor sau dificultăților și să activeze în direcția prevenirii lor.

În rezultatul analizei aspectelor enumerate mai sus, inclusiv a experienței psihologilor școlari, și a Curriculei modernizate (2010), propunem un program orientativ al activităților de psihoprofilaxie pentru elevii treptei de învățământ preuniversitar (Anexa 1), ce presupune realizarea următoarelor competențe:

  • adaptarea socială a elevilor prin intermediul activităților de autocunoaștere și a metodelor de autoreglare (clasele I, V, X);
  • identificarea modalităţtilor de păstrare a echilibrului emoţional în situaţii de tensiune şi generatoare de stres (clasa II);
  • modelarea caracterului propriu în raport cu sistemul de valori al familiei, școlii și comunității (clasa III);
  • formarea în spiritul toleranţei şi al culturii păcii prin autocunoaștere și cunoaștere reciprocă (clasa IV);
  • explorarea strategiilor de comunicare eficientă ca deprinderi fundamentale de relaționare în situații sociale (clasa VI);
  • practicarea unui stil personal neconflictual de autoexprimare în situațiile neordinale (clasa VII);
  • exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate (clasa VIII);
  • modelarea relațiilor  interpersonale în raport cu persoane asemănătoare şi diferite (clasa IX);
  • dezvoltarea unor modele de comportament responsabil prin luarea deciziilor potrivite în situațiile ambigue (clasa XI);
  • dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a succesului personal și profesional (clasa XII-a).

Cunoașterea specificului organizării și desfășurării activităților de psihoprofilaxie este una din condițiile fundamentale, care permite realizarea scopului de bază a asistenței psihologice școlare – asigurarea sănătății psihice a elevilor. Și doar prin eforturile comune ale părinților, cadrelor didactice, ale psihologului, dar și al elevilor putem dezvolta o societate modernă cu persoane cu competențe formate de preîntâmpinare a problemelor, dar și de rezolvare eficientă a lor în situațiile de criză.

Anexa 1

Conținuturi recomandate pentru activitățile de psihoprofilaxie cu elevii

Clasa ModululConținuturiForma activității
IÎnvăț să mă cunosc1. Eu şi numele meu
2. Cunoaşte-te
3. Cadou mie
4. Am dreptul
5. Povestea lui Pinochio
training
training
joc psihologic
discuție
discuție
IICultura emoțiilor1. Dispoziţia mea
2. Dispoziţia bună – cheia comportamentului decent
3. Ce simt eu? Ce simți tu?
4. Călătorie în Ţara Armoniei
5. Ce simte un om singuratic?
6. Eu sufăr
7. Eu sunt supărat
8. Abuzul
training
seminar
discuție
joc psihologic
discuție
training
training
training
IIIGaleria calităților1. Alfabetul calităților
2. Și Zgripțuroaica poate întineri
3. Căsuța sufletului
4. Steaua multicoloră
5. Valori pentru caracterul meu
6. Valori în lumea poveștilor
7. În ospeție la Psi-Magicianul
8. Cum este un prieten?
9. Copacul calităților
10. În căutarea calităților
11. Iarmarocul calităților
training
joc psihologic
joc psihologic
joc psihologic
training
training
joc psihologic
training
training
joc psihologic
training
IVToleranța față de sine și membrii grupului1. Eu și imaginea mea
2. Respectul de sine şi pentru ceilalţi
3. Fântâna secată
4. Toleranţa/intoleranţa în familie
5. De ce omul are nevoie de reguli
6. Dacă nu îmi semeni mie
7. Lumina sufletului meu
8. Să creștem fără violență
discuție
training
joc psihologic
discuție
joc psihologic
training
training
training
VEu în cadrul grupului1.De ce e necesar de a te cunoaşte
2. Eu sunt eu
3. Micul prinţ
4. Galaxia mea
5. Eu – personalitate unică şi ireparabilă
6. Eu în ochii altora
7. Suntem diferiţi
8. Caut un prieten
9. Eu şi noi
discuție
training
joc psihologic
joc psihologic
training
training
training
training
joc psihologic
VIÎnvăț să comunic cu alții1. Stiluri de comunicare
2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
3. Comunicare asertivă
4. Construirea comunicării
5. Conflictul – mijloc de comunicare
6. Înţelegerea – cheia succesului
7. E plăcut să comunici cu mine?
8. Arta comunicării
training
training
training
training
training
discuție
discuție
training
VIIManagementul conflictelor1. Suntem la fel şi, totuşi, diferiţi
2. Nu recunosc autorităţi (nesupunere şi neascultare)
3. Conflictele şi soluţionarea lor
4. Învață să rezolvi conflictele
5. Vecinii (șoimii și vulturii)
6. Modalități de manifestare a agresivității
7. Adolescenţă fără violenţă
8. Eu – om străvechi
training
training
training
joc psihologic
joc psihologic
training
training
joc psihologic
VIIIComportamente riscante1. Comportamente riscante
2. Internetul – prieten sau dușman
3. Să știi a spune nu
4. Tic-tac (profilaxia suicidului)
5. Ce cred eu despre droguri?
6. Cum acţionează tutunul?
7. Cum ne influnțează alcoolul?
8. Adevăr și mit despre BST
training
dezbateri
training
joc psihologic
training
joc psihologic
training
training
IXRelaţiile interpersonale, inclusiv gender1. Individualitate și unicitate
2. Diferențe și similitudini
3. Încrederea în sine și ceilalți
4. Ce înseamnă a fi femeie sau bărbat
5. Rolurile sociale ale femeii şi ale bărbatului
6. Relaţii interpersonale
7. Presupuneri şi stereotipuri
8. Prietenii adevărate, prietenii false
9. Fluturele
training
discuție
training
discuție
training
training
training
discuție
joc psihologic
XEu și mediul înconjurător1. Ierarhia necesităților
2. Nevoia de lucruri
3. Căutătorul
4. Întâlnirea
5. În drum spre o persoană cultă
6. Libertate și responsabilitate
7. Un mediu curat – o viață sănătoasă
joc psihologic
discuție
joc psihologic
joc psihologic
masă rotundă
dezbateri
masă rotundă
XILuarea deciziilor1. Călătoria
2. Concurenți sau echipă
3. Ajutăm extraterestrul
4. Lumea haosului
5. Cum iau o decizie
6. Responsabilitatea
joc psihologic
masă rotundă
joc psihologic
joc psihologic
seminar
discuție
XIIEu și succesul1. Capacitățile mele
2. Încrederea
3. Linia vieții
4. Cariera între dorință și realitate
5. Cum să devii plin de success
6. Profesia și personalitatea
7. Sensul vieții
8. Metafora vieții mele
9. Mitologia examenelor
discuție
joc psihologic
masă rotundă
seminar
discuție
masă rotundă
dezbateri
joc psihologic
joc psihologic

Bibliografia:

1. Berger G. (1973) Omul modern şi educaţia sa. Psihologie şi educaţie. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 124 p.

2. Bolboceanu A. ș.a. Asistența psihologică în educație: practici naționale și internaționale. Chișinău: IȘE, 2013. 118 p

3. Delors, Jacques, (2000), Comoara lăuntrică : Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Iași: Polirom, 238 p.

4. ME al RM. Curriculum  şcolar, clasele  I-IV, Chișinău, 2010. 174 p.

5. Regulamentul Serviciului de Asistenţă Psihologică din instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi preşcolar subordonate DGETS din municipiul Chisinău //Pe: www.chisinauedu.md/Regulamente (vizitat 21.05.2014).

6. Пряжников H. И др. Введение в профессию «психолог». Московскиииййй психолого–педагогический институт

Anul apariției: 2015